Wat verandert er voor woningcorporaties per 1 januari 2016?

Vanaf 1 januari 2016 verandert er het een en ander in de wet- en regelgeving voor woningcorporaties. In dit artikel een overzicht.

Inkomens- en huurgrens
Woningcorporaties moeten per 1 januari 2016 minstens 90 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan mensen met een inkomen tot 39.874 euro. Ten minste 80 procent moet gaan naar huishoudens met een inkomen tot 35.739 euro. De liberalisatiegrens (de grens die bepaalt of een woning in de sociale of vrije sector valt) is net als het afgelopen jaar 710,68 euro.

Passend toewijzen
Vanaf 2016 geldt het passend toewijzen aan huishoudens met recht op huurtoeslag. Deze huishoudens moeten een woning toegewezen krijgen met een huur onder de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag (586,68 euro voor huishoudens van één of twee personen, 628,76 euro voor huishoudens met meer personen). In 5 procent van de toewijzingen mag de corporatie hiervan afwijken.

Subsidie voor woonruimte vergunninghouders
Vanaf 1 februari 2016 kunnen woningcorporaties subsidie aanvragen voor de bouw of transformatie van woonruimte voor vergunninghouders. De woonruimte moet plek bieden aan minstens vier vergunninghouders en de (ver)bouw mag niet eerder zijn gestart dan 1 december 2015.

Woningwet
Woningcorporaties moeten in 2016 voor het eerst (bij wijze van proef) hun gegevens aanleveren bij de Autoriteit woningcorporaties op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Aan het eind van het jaar moeten zij het voorlopig voorstel voor het scheiden of splitsen van hun bezit af hebben. 2016 is ook het jaar van de prestatieafspraken ‘nieuwe stijl’.

Woningmarktregio’s
Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2016 een voorstel doen om samen een woningmarktregio te vormen. Daarvoor hebben ze tot 1 juli 2016 de tijd. Daarna kan de minister zelf regio’s vormen of gemeenten aan bestaande regio’s toevoegen. Resultaat is dat elke corporatie één regio als kernwerkgebied krijgt.

Financieel toezicht
Er gelden nieuwe regels voor het financieel toezicht op woningcorporaties. In december werden de Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2016 gepubliceerd.

Verhuurdersheffing omhoog
De verhuurdersbelasting die woningcorporaties over hun woningen moeten betalen gaat omhoog naar 1,59 miljard euro. Het nieuwe tarief is 0,491 procent van de WOZ-waarde van de woningen. In het voorjaar van 2016 staat de evaluatie van de verhuurdersheffing gepland.

Nieuwe subsidie voor duurzame warmteopwekking
Vanaf 1 januari 2016 kunnen woningcorporaties gebruik maken van een nieuwe subsidie voor kleinschalige, duurzame warmteopwekking. Met deze Investeringssubsidie voor duurzame energie (ISDE) kunnen corporaties warmteboilers vervangen door zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen met een klein vermogen. De regeling geldt voor vijf jaar.

Asbestdaken
In 2016 is 10 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het verwijderen van asbestdaken en –gevelplaten. Woningcorporaties kunnen vanaf 4 januari 2016 een subsidieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Onderzoeksplicht galerijflats
Er geldt per 1 januari 2016 een onderzoeksplicht voor galerijflats. Woningcorporaties die galerijfats bezitten, moeten voor 1 juli 2017 een onderzoek (laten) uitvoeren naar de constructieve veiligheid van de galerij- en balkonvloeren als dat nog niet is gebeurd. Als de constructie onvoldoende is, moet de corporatie maatregelen nemen. Woningcorporaties kunnen gebruik maken van het Protocol Galerijvloeren in flatgebouwen.

Werkgeverszaken
De Wet Flexibel Werken treedt in werking. Deze nieuwe wet wil flexibel werken bevorderen door werknemers meer mogelijkheden te geven om thuis te werken, op voor hen gunstige tijden.

Op 1 januari 2016 gaat de belangrijkste wijziging in de versobering van de WW in. De maximale duur van de WW-uitkering wordt vanaf dan geleidelijk teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Ook de opbouw van WW-rechten is met ingang van 1 januari 2016 aangepast.

Het moet voor AOW-gerechtigden aantrekkelijker worden om te blijven werken. Daartoe treedt de Wet Doorwerken na AOW-gerechtigde Leeftijd in. Dat betekent onder meer dat de loondoorbetalingsplicht, de re-integratieverplichtingen van de werkgever en het opzegverbod bij ziekte worden beperkt tot 13 weken.

bron: aedes.nlDelen:

Comments are closed.