Staatssecretaris Financiën miskent status corporaties

17 september 2012 – Woningcorporaties worden fiscaal niet anders behandeld dan andere bedrijven. Corporaties moeten dus vennootschapsbelasting betalen over al hun activiteiten. Dat schrijft staatssecretaris Weekers van Financiën aan de Eerste Kamer. Aedes vindt dat daarmee de maatschappelijke rol van woningcorporaties miskend wordt en blijft zich daartegen verzetten.

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft op 13 september 2012 een notitie over de fiscale positie van woningcorporaties aan de Eerste Kamer gezonden. Weekers vindt dat corporaties niet in aanmerking komen voor ‘specifieke fiscale faciliteiten’, zoals vrijstelling van vennoot-schapsbelasting. Woningcorporaties worden wel beschouwd als ‘Algemeen Nut Beogende Instel-lingen’ (ANBI). Dat geldt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012.

Concurrentievoordeel
De staatssecretaris erkent dat corporaties een maatschappelijke rol vervullen, maar toch verleent hij hen geen vrijstelling van vennootschapsbelasting. Argument daarvoor is dat het corporaties concurrentievoordeel op zou leveren op het gedeelte van de markt waarop ook anderen actief zijn.

ANBI
Gezien de volkshuisvestingstaak van corporaties mogen ze wel worden beschouwd als ANBI. Dat biedt echter maar beperkte fiscale voordelen. Zo is in bepaalde gevallen vrijstelling van over-drachtsbelasting mogelijk bij een juridische fusie van ANBI’s of bij overname van bezit (‘taak-overdracht’). Voor de vennootschapsbelasting heeft de ANBI-status voor corporaties niet veel betekenis meer. Corporaties zijn bijvoorbeeld uitgesloten van het gebruik van de ‘herbestedings-reserve’.

‘Geen recht aan status corporaties’
Aedes vindt dat de keuze van Weekers voor fiscale behandeling van woningcorporaties geen recht doet aan hun status. Woningcorporaties zijn private ondernemingen zonder winstoogmerk. Het is daarom niet logisch dat corporaties sinds 2008 vennootschapsbelasting betalen over al hun activiteiten, ook die met een maatschappelijke doelstelling. De staatssecretaris heeft onvoldoende oog voor ‘de andere kant van de medaille’: van corporaties wordt verwacht dat zij aanzienlijke onrendabele investeringen doen, een ‘concurrentienadeel’ ten opzichte van commerciële verhuurders. Daarnaast zijn er fiscale maatregelen, die corporaties hard treffen, zoals de ver-huurdersheffing die in het verschiet ligt.

Scheiding taken corporaties
Corporaties maken inmiddels onderscheid tussen activiteiten die wel of niet in aanmerking komen voor staatssteun. In het verlengde daarvan ligt het voor de hand om activiteiten die voor staatssteun in aanmerking komen (daeb-taken) vrij te stellen van vennootschapsbelasting. Daar-mee zou in het fiscale regime het maatschappelijk belang van de corporatiesector tot uiting ko-men.

Teleurstellend
Staatssecretaris Weekers laat de maatschappelijke rol van corporaties niet tot uiting komen in de fiscale behandeling. Dat is teleurstellend. Aedes blijft daarom pleiten voor een fiscale behande-ling van woningcorporaties die beter aansluit bij hun status.

Bron: Aedesnet.nlDelen:

Comments are closed.