Consultatieronde wijziging Woningwet van start

11 februari 2014 – Minister Blok (Wonen) heeft op 11 februari een wijziging (novelle) op het eerder ingediende wetsvoorstel voor herziening van de Woningwet gepubliceerd. In een consultatieronde kunnen belangenvertegenwoordigers van huurders, vastgoedbeleggers, toezichthouders en woningcorporaties op de plannen reageren.

Scheiding activiteiten
De voorstellen van de minister bakenen het werkgebied van woningcorporaties af. Corporaties moeten de DAEB-activiteiten (vooral sociale huurwoningen) scheiden van de niet-DAEB werkzaamheden (zoals bouwen van duurdere huur- en goedkope koopwoningen in gemengde wijken). De gedwongen juridische splitsing is van de baan. Corporaties kunnen ook kiezen voor een administratieve scheiding van DAEB en niet-DAEB. Corporaties moeten niet-DAEB werkzaamheden tegen marktconforme condities financieren, zonder staatssteun in de vorm van garanties van het Rijk (ongeborgd). Het is de bedoeling dat private investeerders actiever worden op de markt van geliberaliseerde huurwoningen en koopwoningen.

Volkshuisvestelijk noodzakelijk
Ook wil de minister voorwaarden stellen aan nieuwe niet-DAEB werkzaamheden. De gemeente moet de activiteiten volkshuisvestelijk noodzakelijk vinden. Corporaties pakken deze investeringen alleen op als er geen commerciële partijen zijn die het willen doen. En de investeringen moeten voor de corporatie financieel haalbaar zijn en geen verlies opleveren. Dit laatste zal het WSW toetsen. Het ministerie komt nog met concrete definities van toegestane leefbaarheidsactiviteiten en een beperkende lijst van niet-DAEB activiteiten.

Extern toezicht
Het externe financiële en volkshuisvestelijke toezicht blijft gescheiden. Ze worden beide ondergebracht in een afdeling direct onder ministeriele verantwoordelijkheid. Het financieel toezicht (nu het Centraal Fonds Volkshuisvesting ) verhuist naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Per 1 januari 2014 is het volkshuisvestelijk toezicht al ondergebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (Ministerie van Infrastructuur en Milieu).

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) krijgt een grotere rol bij de sanering van woningcorporaties die financieel in de problemen zijn gekomen. Het fonds heeft goed zicht op de financiële situatie van corporaties en bewaakt de belangen van alle corporaties die onderling garant staan. Deze nieuwe rol van het WSW sluit aan bij het voorstel over het toezicht bij en op corporaties, dat Aedes eerder schreef (Toezicht met Bite).

Aedes: Niet conform afspraken
Volgens minister Blok brengt deze novelle het eerder ingediende wetsvoorstel voor de herziening van de Woningwet in lijn met het regeerakkoord en met de afspraken die het kabinet met Aedes in het najaar van 2013 maakte. Aedes is echter van mening dat de minister die afspraken niet nakomt. De minister stelt extra voorwaarden aan de financiering van niet-DAEB-activiteiten, constateert de branchevereniging. Daardoor wordt het voor woningcorporaties in de praktijk onmogelijk om kwetsbare wijken en dorpen structureel te verbeteren. Aedes zal deze reactie via de consultatie formeel aan de minister voorleggen.

Wetgevingstraject
Na de consultatieronde stelt het kabinet het definitieve wetsvoorstel voor de Herziening van de Woningwet vast. Dat gaat vervolgens naar de Raad van State en de Tweede Kamer. De uitwerking van een aantal punten gebeurt in een AMvB.

Bron: Aedes.nlDelen:

Comments are closed.